Jak żyć i pracowac w UK

Szanowni Państwo:

MK Project  to organizacja skupiająca w sobie społeczność polską, zamieszkującą na terenie Milton Keynes i okolicy.
W załączonym do tej wiadomości pliku staramy się przedstawić Wam najistotniejsze informacje, służące do poznania nas bliżej.

Prosimy, poświęćcie nam chwile czasu i poczytajcie, a przyznacie sami, że zasługujemy na uwagę!

Nie ma co ukrywać, potrzebujemy wsparcia i to przede wszystkim finansowego. Każdy przysłowiowy funt to szansa na kolejną nasza inicjatywę, realizację planów. Prosimy o taką pomoc. Bez tego będzie nam trudno. Jeżeli jest taka wola i chęć z Państwa strony, prosimy – pomóżcie nam !
Wystarczy dokonać stosownej wpłaty na nasz rachunek bankowy: MKProject, Lloyds Ysb Bank sort code 30-15-53, account numer 01747717.(wpłaty z Polski: nr konta:MK Project, Lloyds Tsb Bank, Iban: GB36 LOYD 30155301747717, Bic - LOYDGB21052. Adres banku: 28 Secklow Gate West, Milton Keynes).Z góry dziękujemy.

Istnieją też inne możliwości:
1) W związku z  otwarciem domu (ale i podczas organizowanych imprez) wprowadzamy do sprzedaży cegiełki różnej wartości, z których wpływy przeznaczone będą przede wszystkim na wyposażenie domu i organizację imprez . Zgłoszenia korespondencyjne na nabycie cegiełek będą również realizowane (info@mkproject.org.uk).

2) Istnieje możliwość wystawienia w czasie tej i innych imprez reklamy swojej firmy (odpłatność i warunki uzgadniane indywidualnie). Chęć wystawienia reklamy, z uwagi na planowany termin otwarcia, należy zgłosić (info@mkproject.org.uk) w terminie do dnia 8 października 2011r. W zgłoszeniu prosimy o podanie wielkości ekspozycji.  
3) Celem zebrania funduszy poszukujemy też firm, które chciałby ufundować produkty, czy usługi, bądź inne przedmioty, czy świadczenia (ciekawe pomysły mile widziane), które mogłyby być wystawione na aukcję przeprowadzoną za pośrednictwem internetu, a jej zakończenie nastąpi w dniu otwarcia polskiego domu . Całość uzyskanych pieniędzy przeznaczona będzie na potrzeby polskiego domu, jego działalności. Przypominamy, że mamy status fundacji.

Sponsorów planujemy wyróżnić zamieszczeniem ich logo na naszych ulotkach, zaproszeniach, ogłoszeniach itp.
Propozycję prosimy kierować na wyżej wskazany adres do dnia 8 października 2011r. na adres info@mkproject.org.uk  
Również wszelkie zapytania, deklaracje, czy uwagi prosimy kierować na podany wyżej adres. Odpowiemy niezwłocznie.

Prosimy, nie wyrzucajcie naszego listu do kosza. Poświęćcie mu chwilę. Zauważcie, że za Waszymi „datkami” kryją się również korzyści dla Was.

Dear Sir/Madam,

MK Project is a charity in the Polish community in Milton Keynes and surrounding area.
In the attached file we are trying to present the most relevant information to you to give you an opportunity to get to know us better.

Please spare us a moment of your precious time and you will be able to admit that we deserve your attention!

As we approach the opening we really do need your help and support, primarily the financial

one. Each proverbial pound is a chance to further our initiative, the implementation of our plans. We are asking for such help without this it will be harder as we reach the end of this stage. If there is the will from your side, we would really appreciate your support. Your help and donations are gratefully received.

Just make an appropriate payment to our bank account: MKProject Lloyds Tsb Bank sort code 30-15-53, account number 0174 7717. Thank you in advance.

There are other possibilities:
1) Following with the opening of the house (and while organising the events) we will be selling the SPONSOR BRICKS of various values, from which the income will be used primarily for house furnishing. Applications to purchase the sponsor bricks can be emailed to info@mkproject.org.uk

2) There is also the possibility of exposure during this and other events, advertising your business (remuneration and conditions agreed upon individually).
3) In order to raise funds, we are also looking for companies that would fund products or services, or other items or services (ideas are welcome) that could be put up for auction conducted via the Internet, and the closing date would be the date of opening of the Polish House. All the obtained money will be allocated for the Polish home and its activities. We have the status of a charity.

Our Sponsors’ logos will be distinguished on our flyers, invitations, advertisements, etc.
For offers please contact us per email by 8 th October 2011. Our email address is info@mkproject.org.uk 
Moreover for any questions, declarations or comments please contact us at the above address. We will respond promptly.

Please do not throw this letter away. Grasp the moment and opportunity to make a difference. Note that behind your "donation" there are also benefits for you.

MK Project