Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej / Ministry of Labour and Social Policy


Z dniem 31 października 2005 r. rozporządzeniem Rady Ministrów utworzone zostało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w drodze przekształcenia Ministerstwa Polityki Społecznej. Przekształcenie polegało na włączeniu do Ministerstwa Polityki Społecznej komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu „praca”.
 
W skład Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej „zabezpieczenie społeczne”, „praca” i "sprawy rodziny"
 
Dział praca obejmuje sprawy: 
 •   zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu; 
 •   stosunków pracy i warunków pracy; 
 •   wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych; 
 •   zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych;

Dział sprawy rodziny obejmuje sprawy: 
 •   rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny; 
 •   rządowych programów wspierania rodziny, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także rodzin wielodzietnych lub niepełnych;
 •   przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w rodzinie;
 •   uwarunkowań demograficznych w kraju;
 •   koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny, dzieci i osób starszych potrzebujących wsparcia;
 •   współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i ochrony praw rodziny, dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn i osób starszych.

Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy:
 •   ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego;
 •   funduszy emerytalnych;
 •   pomocy społecznej i świadczeń na rzecz rodziny;
 •   świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 •   kombatantów i osób represjonowanych;
 •   koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych;
 •   działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. 
 •   Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.