Ministerstwo Sprawiedliwości / Ministry of Justice


Minister Sprawiedliwości kieruje działem administracji rządowej - sprawiedliwość. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

STATUT MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

§ 1. Ministerstwo Sprawiedliwości, zwane dalej „Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Sprawiedliwości właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości (Dz. U. Nr 131, poz. 921), do spraw sprawiedliwości.

§ 2. 1. W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra,

  1. Biuro Ministra,

3) Biuro Dyrektora Generalnego,

4) Departament Legislacyjno-Prawny,

5) Departament Sądów Powszechnych,

6) Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji,

7) Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego,

8) Departament Organizacyjny,

9) Departament Kadr,

10) Departament Budżetu i Inwestycji,

11) Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych,

12) Departament Sądów Wojskowych,

13) Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi,

14) Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego,

15) Biuro Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego,

16) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego,

17) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,

18) Biuro Administracyjno – Finansowe.

2. W skład Ministerstwa wchodzi również Prokuratura Krajowa, w której skład wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Prezydialne,

2) Biuro Spraw Konstytucyjnych,

3) Biuro Postępowania Przygotowawczego,

4) Biuro do Spraw Przestępczości Zorganizowanej,

  1. Biuro Postępowania Sądowego,
  2. (uchylony),
  3. Biuro Obrotu Prawnego z Zagranicą.

§ 3. Obsługę zadań Ministra Sprawiedliwości, w zakresie działu sprawiedliwość, zapewniają w szczególności:

1) Departament Legislacyjno-Prawny,

2) Departament Sądów Powszechnych,

2a) Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji,

3) Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego,

4) Departament Organizacyjny,

5) Departament Kadr,

6) Departament Budżetu i Inwestycji,

7) Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych,

8) Departament Sądów Wojskowych,

8a) Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi,

  1. Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego,
  2. Biuro Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym sprawuje Minister Sprawiedliwości.