Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Ministry of Culture and National Heritage


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest ministrem właściwym w sprawach dotyczących rozwoju i opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym a także działalności kulturalnej, w tym mecenatu państwowego nad tą działalnością.

Odpowiedzialność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego koncentruje się w szczególności w zakresie:

 • podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej;
 • ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • działalności muzeów;
 • miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref ochronnych;
 • działalności twórczej, artystycznej, kultury ludowej i rękodzieła artystycznego oraz ich ochrony;
 • wydawnictw, księgarstwa, bibliotek i czytelnictwa;
 • edukacji kulturalnej;
 • wystaw artystycznych;
 • polityki audiowizualnej;
 • amatorskiego ruchu artystycznego, organizacji i stowarzyszeń regionalnych oraz społeczno-kulturalnych;
 • wymiany kulturalnej z zagranicą;
 • działalności widowiskowej i rozrywkowej.

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego właściwy jest również w zakresie prawa prasowego.

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawuje nadzór nad Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych. Ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego podlega Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Legislacja

Do kompetencji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego należy przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz projektów stanowisk rządu z zakresu swojej właściwości. Poddawanie projektów konsultacjom z partnerami społecznymi, uzgadnianie ich treści z pozostałymi resortami i oraz przedkładanie ich Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, Komitetom Rady Ministrów oraz Radzie Ministrów. Ponadto, przedstawiciele Ministra uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych oraz ciał organów Unii Europejskiej.