Ministerstwo Skarbu Państwa / Ministry of Treasury


Stosownie do art. 25 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 65 poz. 437 z późn.zm.) dział Skarb Państwa obejmuje sprawy dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz narodowych funduszy inwestycyjnych i ich prywatyzacji, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa - z wyjątkiem spraw, które na mocy odrębnych przepisów przypisane są innym działom.

Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może również inicjować politykę Państwa w zakresie przekształceń własnościowych mienia komunalnego.

Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa sprawuje nadzór nad działalnością Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Szczegółowy zakres działania MSP kierującego działem administracji rządowej – Skarb Państwa został określony m.in. w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 216, poz. 1601) oraz w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493 z późn.zm.).

Ministerstwo Skarbu Państwa zostało utworzone z dniem 1 października 1996 r. na podstawie ustawy z 8 sierpnia 1996 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U. Nr 106 poz. 497 z późn.zm.) obecnie funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 91 poz. 1023 ) wydanym na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn.zm.).

Ministerstwo Skarbu Państwa zapewnia obsługę Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa kierującego działem administracji rządowej – Skarb Państwa.

Ministerstwo jest urzędem administracji rządowej, działającym na podstawie nadanego Zarządzeniem Nr 29 z dnia 18 marca 2008 r. przez Prezesa Rady Ministrów Statutu Ministerstwa Skarbu Państwa (M.P. Nr 24 poz. 238 ), zmienionego zarządzeniem Nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2009 r. (M.P. Nr 9, poz. 98) oraz Regulaminu Organizacyjnego nadanego przez Ministra Skarbu Państwa Zarządzeniem nr 7 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Skarbu Państwa.