Ministerstwo Rozwoju Regionalnego / Ministry of Regional Development


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zostało powołane 31 października 2005 r. w celu przygotowania i wdrażania strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, uwzględniającej koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju oraz zarządzania środkami pomocowymi Unii Europejskiej. 

Do priorytetowych zadań ministerstwa należą:

  1. koordynacja i monitorowanie systemu zarządzania środkami unijnymi, w celu zagwarantowania właściwej i terminowej realizacji programów finansowanych z funduszy Unii  Europejskiej,
  2. działanie na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przyznanych na lata 2004-2006,
  3. koordynacja wdrażania Narodowej Strategii Spójności i programów operacyjnych na lata 2007-2013 w celu pełnego wykorzystania przyznanych Polsce środków,
  4. tworzenie w ramach kompetencji MRR otoczenia prawnego, które przyczyni się do usprawnienia wydatkowania funduszy unijnych przyznanych Polsce,
  5. monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionalnego,
  6. współpraca z samorządem terytorialnym w zakresie rozwoju regionalnego,
  7. współpraca z Komisją Europejską, zapewniająca   realizację polityki spójności,
  8. czynny udział, na poziomie krajowym i europejskim, w dyskusji o przyszłości polityki spójności po roku 2013.