Ministerstwo Spraw Zagranicznych / Ministry of Foreign Affairs


Minister Spraw Zagranicznych jest naczelnym organem administracji publicznej, któremu obsługę zapewnia Ministerstwo Spraw zagranicznych będące jednostką budżetową.  

Ministerstwo jest urzędem administracji rządowej utworzonym na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zadania i kompetencje Ministra Spraw Zagranicznych RP  

1. Wynikające z Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej:

 • Utrzymywanie stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi,
 • Reprezentowanie i ochrona interesów Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą,
 • Współpraca z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspieranie polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą,
 • Promocja Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego za granicą, w tym:

a) działalności gospodarczej, naukowej, kulturalnej i sportowej;

b) w zakresie obbronności państwa - w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,

 • Ustalanie organizacji i kierowanie działalnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych,
 • Koordynacja działaności innych organów i instytucji państwowych w dziedzinie stosunków z zagranicą,
 • Inicjowanie i opracowywanie polityki Rady Ministrów w zakresie spraw zagranicznych, w tym przedkładanie inicjatyw i projektów aktównormatywnych na posiedzenia Rady Ministrów,
 • Realizacja polityki Rady Ministrów i koordynacja jej wykonywania przez organy, urzędy i jednostki organizacyjne, które jemu podlegają lub są przez niego nadzorowane,
 • W celu realizacji zadań, współdziałanie z innymi członkami Rady Ministrów, innymi organami administracji rządowej i państwowymi jednostkami organizacyjnymi, organami samorządu terytorialnego, jak również z organami samorządu gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz innych organizacji społecznych i przedstawicielstw środowisk zawodowych i twórczych.
2. Wynikające z Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów:
 • Uczestnictwo, na zasadach określonych w Konstytucji, w ustalaniu polityki państwa, ponosząc za treść i realizację działań Rządu odpowiedzialność w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • Inicjowanie i opracowywanie polityki Rady Ministrów w dziale spraw zagranicznych, przedkładanie w tym zakresie inicjatyw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów,
 • Realizacja polityki Rady Ministrów, 
 • Reprezentowanie Rządu przed Sejmem RP na zasadach określonych w ustawie,
 • Udział w posiedzeniach Rady Ministrów,
 • Kierowanie, nadzór i kontrola działalności podporządkowanych organów, urzędów i jednostek,
 • Przedstawianie spraw dotyczących działania podległego resortu na posiedzeniach Rady Ministrów.
3. Wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych:
 • Kierowanie działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne,
 • Dysponowanie częścią 45 budżetu państwa.