Ministerstwo Gospodarki / Ministry of Economy


Minister Gospodarki jest naczelnym organem administracji publicznej kierującym działem gospodarka w administracji rządowej. Obsługę zapewnia mu Ministerstwo Gospodarki będące jednostką budżetową.

Dział gospodarka obejmuje sprawy gospodarki, w tym współpracy gospodarczej z zagranicą, energetyki, certyfikacji, własności przemysłowej, działalności gospodarczej oraz współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego.

Do ministra właściwego do spraw gospodarki należą w szczególności sprawy:

  1. funkcjonowania krajowych systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju,
  2. działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju,
  3. kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi,
  4. ustalania taryf celnych, kontyngentów oraz wprowadzania zakazów przywozu i wywozu towarów i technologii,
  5. nadzoru nad świadczeniem usług związanych z podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym,
  6. koordynacji uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności oraz podejmowania działań mających na celu udostępnianie informacji o uznawaniu tych kwalifikacji.

 Departamenty są komórkami organizacyjnymi, które realizują merytoryczne zadania ministerstwa. Dzielą się na wydziały (naczelnik i co najmniej czterech pracowników), zespoły oraz jedno- i wieloosobowe stanowiska pracy. Obsługę dyrektora departamentu zapewnia sekretariat. W departamentach zatrudniających co najmniej szesnastu pracowników może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

 Biura są powołane do obsługi ministerstwa (np. Biuro Administracyjne). W zależności od potrzeb, biuro może dzielić się na zespoły oraz jedno- i wieloosobowe stanowiska pracy. Biurem kieruje dyrektor.

Komórką organizacyjną ministerstwa, która jako jedyna nie podlega dyrektorowi generalnemu jest  Gabinet Polityczny Ministra. W skład Gabinetu wchodzą doradcy polityczni i asystenci. Szefa Gabinetu każdorazowo wyznacza kolejny minister.