GPPI


Grupa Pactor-Potempa Inkasso SA oferuje usługi związane zarządzaniem wierzytelnościami. W ramach prowadzonej działalności firma zakupuje wierzytelności i będąc ich właścicielem podejmuje proces windykacji na własny koszt i ryzyko. Spółka prowadzi również monitoring wierzytelności, który jest działaniem prewencyjnym, dyscyplinującym kontrahentów i zapewniającym regularność spłat należności